•תבואות•הארץ•לרבי•יהוסף•שווארץ,• מהדורת•ירושלים•תר"ס