הערכת המקורות

מקורות היסוד העיסוק בספרות ההלכה מעמיד בפני החוקר שתי בעיות מתודולוגיות מרכזיות : הבעיה הראשונה היא הערכת אופיים ואיכותם של טקסטים הלכתיים כמקורות היסטוריים ; הבעיה השנייה היא זיהוי הגידולים החקלאיים ושימושיהם הקולינריים . להלן נציג שני היבטים אלו : מקורות ההלכה - אופיים ואיכותם בפרק על מקורות המחקר נדונה תרומתם של מקורות השו"ת למחקר הריאליה של הצומח לעומת ספרי הלכה אחרים , שלא תמיד הדגישו היבט זה . כאן ייעשה דיון במאפיינים נוספים של ספרות ההלכה . הדיון ההלכתי מתבסס על מקורות קדומים . החכם כפוף להכרעות של קודמיו ולמערכת השיקולים שלהם . לעתים בנסיבות מסוימות התפתח מנהג חורג שדחה הלכה קדומה יותר , כדוגמת העדפתם של חסידים באירופה לקדש על היי ) ש" שברכתו ' שהכל ( ' בשבת בבוקר על פני יין ענבים ( שברכתו 'הגפן , ( ' אף שהאחרון היה מצוי ברשותם . פעמים שחכמים דנו בצמחים שמעולם לא ראו , שכן אלה לא גדלו במקום מגוריהם , ועל כן ספק אם עמד לרשותם הרקע הריאלי הנצרך לחקר ההלכה ולבירורה . דרך כתיבת ההלכה תלויה רבות בכותב ובאישיותו . יש שהכותב סיכם את ההלכה בצורה תמציתית מאוד , ולעתים דבריו קשים להבנה (...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל