מפת•כדור•הארץ•המתארת•את•גילויי•קולומבוס•מאת•מרטין•בהיים‭)Martin Behaim, 1507-1459(•‬