'ברכות ראשונות'

ברכות הנאמרות טרם האכילה מוינו במשנה ( ברכות פ"ו מ"א ) לקבוצות הבאות : ברכת פרות האילן - ' בורא פרי העץ' ( להלן ' העץ ;( ' ברכת היין - ' בורא פרי הגפן' ( להלן ' הגפן ;( ' ברכת פרות הארץ לחם , וכל העת היה האדם תלוי בו ( שם , ג , ( ואילו בארץ יכול האדם לאכול ולשבוע ישירות מטוב הארץ , וממילא לשכוח את האל ( פס' יב-יד . ( הניגוד שבין הרעב " ) ויענך וירעיבך ( " לשובע " ) פן תאכל ושבעת ( " מתורגם כניגוד בין התלות באל במדבר ובין החשש משכחתו בארץ . הפתרון המוצג בפרק הוא שהאדם ידע לברך את ה' גם כשיאכל וישבע ישירות מן הארץ , כלומר האדם ילמד להודות על עצם " הארץ הטובה אשר נתן לך , " וכך לא ישכח את האל גם בארץ . " ראו רוזן צבי , ברכות הראייה , עמ' , 17 הערה . 63 13 לפי עדותו של יוסף בן מתתיהו ( המאה הראשונה לספירה , ( גם האיסיים בירכו לפני הארוחה ולאחריה . ראו בן מתתיהו , מלחמות , ב , ח , ד , עמ' . 139 ברכות ותפילות לפני הסעודה נזכרות בעדותו של פילון האלכסנדרוני בקשר לתראפויטים ( פילון , על חיי העיון , סו , ( באגרתו של אריסטיאס ( 185-184 ) ובחזון הסיבילי הרביעי Sib . ) . ( Or . 4 : 25-26 על הברכה ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל