צמחים בספרות ודפוסי מאכלים הברכות אכילה

אברהם אופיר שמש צמחים , מאכלים ודפוסי אכילה בספרות הברכות 2000-1492 אברהם אופיר שמש צמחים , מאכלים ודפוסי אכילה בספרות הברכות 2000-1492 אברהם אופיר שמש הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון , אריאל הספר יוצא לאור בסיוע : רשות המחקר של אוניברסיטת אריאל בשומרון © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת אריאל בשומרון ת , 3 ד . אריאל 44837 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל מסת ISBN 978-965-91944-7-6 ב"  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל