המסע היהודי הרוסי־מודרני: מבט היסטורי

כאמור , מאז , 1988 היגרו יותר ממיליון ושש מאות אלף יהודים מברית המועצות לשעבר למדינת ישראל , לארצות הברית , לקנדה , לגרמניה ולמדינות אחרות . זה היה גל ההגירה האחרון של יהודים רוסיים בתקופה הנקראת במחקרו המבריק של יורי סלזקין ' המאה היהודית רוסית . ' מאה זו מתחילה קצת יותר ממאה שנה לפני קריסת ברית המועצות , ביציאת יהודים מתחום המושב באימפריה הצארית על רקע פרוץ הפוגרומים ' ) סופות בנגב ( ' בתחילת שנות השמונים של המאה התשע עשרה . כזכור , החוקרים חלוקים בשאלת המניע המדויק שעמד מאחורי גל ההגירה הזה , כאשר פרשנות אחת רואה ברדיפות האנטישמיות את הגורם המרכזי בסיפור , בעוד אסכולה אחרת מזכירה כי יהודים רוסים החלו לעזוב את ארצם עוד לפני שנות השמונים , ותולה את הגל הזה במגוון תהליכים כלכליים , חינוכיים וחברתיים , ובין היתר גם תהליכי החילון , שכולם ביחד מרכיבים את המסגרת הכוללת של המודרניזציה כהסבר להגירה היסטורית זו . כך או כך , ממדיה של הגירה זאת , כמו גם אופיים של הפרטים שהרכיבו אותה , שינו כליל את פני החיים היהודיים המודרניים . מצד האיכות עיצב הגל הזה את פניו של ' היישוב החדש' בארץ ישראל הודות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד