1. היבטים של החלוקה בין מזרח למערב בחיי היהודי המודרני