נספח 4 כללי הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלויזיה), התשנ"ד - 1994

פרסומת מוסווית . 9 ופרסומת אגב [ תיקונים : התשס"ב , התשס ) ג" מס' , ( 2 התש [ ע" ( א ) לעניין סעיף זה — " אירוע התרמה מיוחד" — אירוע טלוויזיוני יוצא דופן , המשודר במשך ארבע שעות לפחות , שמטרתו גיוס תרומות מהציבור , למטרה ציבורית , שאישרו המנהל ויושב ראש המועצה מראש ובכתב , בתנאי שבעל זיכיון בערוץ 2 לא יערוך יותר משני אירועים כאלה בשנה , ובעל זיכיון בערוץ השלישי לא יערוך יותר משלושה אירועים כאלה בשנה : " פרסומת אגב" — פרסומת המופיעה , לכאורה , כבדרך אגב : " פרסומת מוסווית" — פרסומת המשודרת באופן שצופה סביר עלול שלא לזהות כי יש בה פרסום למוצר או שירות : " פרסומת בלתי מודעת" — פרסומת המשודרת באופן שבו מועבר מסר פרסומי לצופים , בלי שהם מודעים לכך באופן מלא , בתמונות חטופות או בצורה אחרת . ( ב ) לא ישדר בעל זכיון דבר שהוא בגדר פרסומת אלא בדרך של תשדיר פרסומת . ( ג ) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ( ב ) לא ישדר בעל זכיון דבר שהוא בגדר פרסומת מוסווית , פרסומת בלתי מודעת או פרסומת אגב . * מתוך אתר הרשות השנייה : www . rashut 2 . org . il / editor / UpLoadLow / b-63 . pdf  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר