נספח 3 כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (חסות לתכנית), התש"ע - 2009

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 88–ו 82 , 24 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו , התש1990-ן" ( להלן — החוק , ( קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה : הגדרות . 1 ( א ) בכללים אלה — " הודעות חסות" — הודעה בשידורי בעל זיכיון שצוינה בה קבלת חסות ; " חסות" — מימון מגורם חוץ להפקה של תכנית ; " כללי האתיקה בפרסומת" — כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ( אתיקה בפרסומת בטלוויזיה , ( התשנ ; 1994-ד" " כללי האישור המוקדם" — כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ( אישור מוקדם של תשדירי פרסומת , ( התשנ ; 1994-ד" " כללי שיבוץ פרסומת" — כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ( שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה , ( התשנ ; 1992-ב" " מקבץ הודעות חסות" — כמה הודעות חסות המשודרות ברצף . ( ב ) מונחים אחרים בכללים אלה תהיה להם המשמעות שניתנה להם בכללי שיבוץ פרסומת , בכללי האתיקה בפרסומת או בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו ( שידורי טלוויזיה בידי בעל זיכיון , ( התשס , 2009-ט" לפי העניין .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר