נספח 2 חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (סעיף 6כד(א) לחוק התקשורת החל על ערוצי הכבלים וסעיף 6נז לחוק התקשורת החל על שידורי הלווין)

סימן ז : סייגים לשידורים איסור פרסומת ( תיקון מס' ( 4 תשמ1986-ו" ( תיקון מס' ( 25 תשס2001-א" ) תיקון מס' ( 25 תשס2001-א" 6 כד . ( א ) בעל רישיון לשידורי כבלים לא יכלול פרסומת בשידוריו . ( ב ) בתום חמש שנים מיום תחילתו של פרק זה , רשאי השר , לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה והועדה , להתיר שידורי פרסומת בידי בעל רישיון לשידורי כבלים ; בעל רישיון לשידורי כבלים לא ישדר פרסומת כאמור אלא במועד , בתנאים ובאופן שתקבע המועצה בכללים . שמירת דינים ( תיקון מס' ( 18 תשנ1998-ח" ( תיקון מס' ( 25 תשס2001-א"  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר