תוכן

הקדמה 9 מבוא - ב ראשית 13 חלק ראשון : יסוד האדם 27 פרק ראשון מלך בצלם אלוהים 29 פרק שני מורכבות 46 פרק שלישי התבגרות בגן עדן 62 חלק שני : יסוד החברה 75 פרק רביעי אחריות לאחר 77 פרק חמישי עיר 93 פרק שישי אדם מול אלוהים 102 פרק שביעי צדק צדק תרדוף 121 פרק שמיני השגחה 135 פרק תשיעי הצורך באמונה 147 פרק עשירי המעבר לחינוך 166  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)