1331 תל־יוסף תדר־אוכל - תכנית קומת אןלם האכילה 1933