סימולים וקיצורים

אב"ב ארכיון מפא"י ומפלגת העבודה בבית ברל ( בצירוף מספר התיק ) אב"ג ארכיון בךגוריון במדרשת שדה בוקר אי"ט ארכיון יד טבנקין א"מ ארכיון המדינה אמ"ל ארכיון מכון לבון לחקר תנועת העבודה ( בצירוף מספר התיק ) אסה"נ אסיפת הנבחרים של כנסת ישראל אצ"מ הארכיון הציוני המרכזי בירושלים אר-אול ארכיון אישי של משה אולניק באי"ט אק"מ ארכיון הקיבוץ המאוחד באי"ט אר-אוש ארכיון אישי של שורה אושרוביץ באי"ט אר-אל ארכיון אישי של יגאל אלון באי"ט אר-אמ ארכיון אישי של ז'אק אמיר באי"ט אר-ארם ארכיון אישי של משה ארם בא"יט אר . ב- א . ארכיון אישי של יצחק בךאהרון באי"ט אר . ב- י . ארכיון אישי של ישראל בר יהודה באי"ט אר-בנק ארכיון אישי של יוסף בנקובר בא"יט אר-ברג ארכיון אישי של יהודה ברגינסקי באי"ט אר-גל ארכיון אישי של ישראל גלילי באי"ט אר-ווש ארכיון אישי של יהושע וושצ'ינה באי"ט אר-זק ארכיון אישי של שלום ( שולקה ) זק באי"ט אר-חלד ארכיון אישי של יוסף חלד באי"ט אר-טב ארכיון אישי של יצחק טבנקין באי"ט אר-טבצ' ארכיון אישי של דוד טבצ'ניק באי"ט אר-כהן ארכיון אישי של ראובן ( ויניה ) כהן באי"ט אר-למ ארכיון אישי של חנה למדן באי"ט אר...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית