3. שינוי מבוקר בקיבוץ המאוחד: שתי מועצות וועידה אחת

המגמות השונות בקבה — מ" לשינוי מדיניות ונוהגים פוליטיים ולחיזוק יסודות הליכוד הרעיוני והדרך ההתיישבותית באו לידי ביטוי מגובש יחסית בדיונים והחלטות של שני מושבי מועצת הקבה"מ שנערכו ב 1974 ובוועידה שהתקיימה ב . 1976 1 המועצות ב ; 1974 חיזוק התפיסה ההתיישבותית , דמוקרטיזציה של המוסדות ביוני ובנובמבר 1974 התכנסו שני מושבים של מועצת הקבה"מ . המועצה כונסה בהיקף מורחב 300 , נבחרי קיבוצים ו 150 צירים קבועים . בכך הוגדל פי שניים הייצוג הישיר של הקיבוצים , ולמועצה ניתן צביון של ועידה . הנושאים שעלו לדיון והחלטה היו : בעיות מדיניות , התיישבות וביטחון , מעורבות החבר והקיבוץ היחיד בתנועה 36 ) דמוקרטיזציה , ( הקיבוץ בחברה הישראלית , הקבה"מ במערכות הציבוריות . לקראת המושב הראשון הגישו מספר חברים וקיבוצים הצעות לשינוי המבנה של המוסדות התנועתיים והפוליטיים של הקבה"מ ושל אופן הבחירה של הנציגים הפוליטיים . עיקרי ההצעות היו : ייצוג מוגבר לקיבוצים במוסדות הקבה"מ , רוטציה והגבלת תקופות כהונה של פעילי התנועה ונציגיה הפוליטיים , בחירות פתוחות של הנציגות הפוליטית ( הגשת רשימות המאפשרות בחירה במקום רשימות א...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית