3. עמדות הצדדים בוויכוח

בדיונים הרבים על הקמת המערך במוסדות הקבה"מ ואחה"ע , בקיבוצים ובסניפים העירוניים , גייס כל צד הנמקות ממישורים שונים המאפשרות לעמוד על תמונת העולם והערכות המצב של אנשי אחה — ע" חברים מן השורה , פעילים והנהגה — אודות החברה הישראלית והמערכת הפוליטית בכלל , ועל מפא"י ואחה"ע בפרט . נימוקי שני הצדדים התייחסו בעיקר למישור הפרוגרמטי , לאסטרטגיה הפוליטית ולשמירת הזהות הייחודית של אחה"ע והקבה . מ" במישור הפרוגרמטי טענו מחייבי המערך כי מפא"י בהנהגת אשכול והוותיקים נבהלה מאופיה של ההתפתחות החברתית בישראל והתקרבה לעמדות אחה"ע בתחום הכלכלי חברתי . מפא"י נוטה עתה , יותר מבעבר , להעדיף את המשק הפועלי והממלכתי על המשק הפרטי ולפעול למען צמצום פערים . להטיל מסים גבוהים יותר על העשירים ולהגדיל את התמיכות במעוטי ההכנסה . עצמאות ההסתדרות לא תיפגע ואולי אף תגבר . יוגבל השיעור המרבי של הריבית , צעד שיקל על היצרנים בכלל ועל התנועה הקיבוצית בפרט . ההתיישבות החדשה תקבל תקציבים מוגדלים . תיפסק או תוגבל במידה רבה מכירת קרקעות המדינה לגורמים פרטיים . מפא"י תומכת בהגברת פעילותה החינוכית של ההסתדרות ( אך לא בחידוש זרם...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית