פרק שמיני ההרכב האנושי של אחה"ע (ב) — המגזר העירוני