פרק שביעי ההרכב האנושי של אחה"ע(א) — הקיבוץ המאוחד כגוף פוליטי בשנות החמישים