1. מבנה הסמכות והכוח באחה"ע

מערכת המוסדות של אחה"ע הייתה בנויה לפי כללי הדמוקרטיה הפורמלית ודומה למקובל ברוב המפלגות הישראליות : * א . בבסיס המבנה עמדו הסניפים שבחרו את הצירים לוועידה . ב . ועידה — המוסד העליון של המפלגה . לפי התקנון אמורה להתכנס אחת לשנתיים . צירי הוועידה נבחרים בסניפים והיא מונה כ 800 צירים . ייצוג 5 הסניפים בוועידה הוא פרופוציונלי למספר חבריהם . הוועידה קובעת את הבסיס האידיאולוגי והפרוגרמה המפלגתית . ג . מועצה — מתכנסת לפחות אחת לחצי שנה . מונה כ 300 חברים קבועים נבחרי הוועידה , דנה ומחליטה בשאלות פוליטיות ואסטרטגיות מרכזיות ( כניסה לקואליציה , למשל ) ומכריעה בשאלות עקרוניות בין ועידה לוועידה ( בשלב מסוים הוחלט באחה"ע על אפשרות לכנס מועצה מורחבת , כאשר לצירים הקבועים מתוספים נבחרי סניפים למועצה אחת . ( ד . מרכז — מתכנס לפחות אחת לחצי שנה . נבחר על ידי המועצה ומונה כ 100 חברים וכ 40 סגנים . המרכז דן ומחליט בנושאי מדיניות בין מועצה למועצה , בוחר את מזכירות המפלגה ומאשר את רשימות המועמדים לבחירות הארציות ( הכנסת , ההסתדרות ועוד . ( המרכז הראשון נבחר על ידי המועצה שנבחרה בוועידת 1958 והחליף את...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית