חלק ראשון מפלגה בעל כורחה מייסוד אחדות העבודה ההיסטורית (1919) עד פילוג מפ"ם (1954)