בול המרגלים - "וישאהו במוט בשנים" (במדבר י"ג, ‭.(ג"כ‬ הונפק ב ‭,8.9.1954 -‬ כיתוב על הבול: מועדים לשמחה תשט"ו, כיתוב על השובל: "ארץ אשר היא זבת חלב ודבש" (במדבר י"ד, ‭('ח‬