ג " תרפ — ההסתדרות של השנייה הוועידה )ן לבו פנחס ש " ע העבודה תנועת לחקר המכון : המקור (