(המקור: המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון) מפת קרית־חיים