ףוס־י בתל העבודה גדוד חשבונות הנהלת ) ן לבו פנחס ש" ע העבודה תנועת קר לח ן המכו : ור המק(