בירושלים הגדוד סתתי )ן לבו פנחס ש" ע העבודה תנועת ר לחק ן המכו : ור המק(