13. GARDEN CITIES - קצת היסטוריה

מייד לאחר הדיון על הקמת "חברת העובדים" עלה על סדר יום הוועידה השנייה של ההסתדרות סעיף מרכזי נוסף שנשא את השמ : "עיירות חקלאיות . " שאלת שיכוני העובדים בארץ העסיקה רבים . רובם בפובליציסטיקה וחלקם במחקר . נציין שניים מהם : איריס גרייצר שבחנה את השאלה מנקודת מבט גיאוגרפית אך הבליטה את הקשר לזרמי המחשבה האידיאולוגית והתכנונית בנושאים אלה באירופה כמקור ההשראה שלהם בארץ ' ואילן טרואן שמיקם את דיונו במקבילית הכוחות הפנימית הכללית ביישוב לעת חיפוש אחר פתרונות אורבניים חדשניים ישימים לעולים 2 לארץ . מחקרים אלה וחיבורים אחרים עסקו בגוף השאלה של הקמת שיכוני העובדים , אך לא עסקו בנושא שיכון הפועלים כחלק של תוכנית היסוד ההסתדרותית לבניין הארץ , ולא במקרה . אותה כוונה תוכניתית שלמה וכוללנית התפרטה לסעיפיה עוד בתוך הוועידה . התוכנית הכללית נדחקה לקרן זווית בציבוריות ובמחקר . הרקע האסטרטגי-תוכניתי הושכח במשך הזמן , ואף בדיוני הוועידה כמעט שלא הוזכר . בראש וראשונה משום שהיה Iris Graicer , "Red Vienna and municipal Socialism in Tel-Aviv 1925-I 928 " , Journal of Historical Geography , 15 , 4 ( 1989 ) , ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית