תודות

יבואו על התודה עובדי ארכיון יד טבנקין , ארכיון עין-חרוד מאוחד , ארכיון העבודה בבית לבון , יעקב גורן שקרא , העיר והאיר ויעקב סתר שערך והוציא לאור וכל אלה שהושיטו עזרתם במהלך גיבוש חיבור זה . תודה למשפחתי כולה ובעיקר לרעייתי שתמיכתם היא משענתי העיקרית .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית