תנועת הבוגרים 'הנוער העובד והלומד' — לימוד משותף ברביד