‭, 1939 / 01 / 1‬ ורשה ר" בית קן , ואחרים הנדל גרשון , אפלבוים יצחק , בגין מנחם , פרופס ון אהר ,בוטינסקי' ז זאב