. קיץ במחנה , שלהם העץ מקלות עם במארב שכיבה מתרגלים ' לודז קן י חניכ רים"בית ץ אבז אליעזר :ין מימ רביעי