. ר" בית בפלוגות יק ונדובס דוד עם מסיירים איטליה ר" ת בי נציבות חברי ‭, 1946 / 01 / 1‬ הבריחה ן בארגו פעילותם ן בזמ ,ן הרתא ן הלפרי אדם , לזר חיים :יק ללידובס משמאל