‭1945 / 01 / 1‬ ,ן בלובלי לזר וחיים ק רזני ן ניס ,ן רויזמ מרדכי :ן מימי ן בפולי הבריחה ראשי