. קובנה ר " בית בקן נסקיבוטי' ז זאב של ביקור ‭1939 / 05 / 7‬ ,ן גלאזמ ף יוס ,ן דיליו אלק יחז יק בוטינס ' ז של מימינו יושבים הנשיאות ן שולח ליד