Abstract

ISBN 978-965-282-096-9 © 2008 All Rights Reserved Yad Tabenkin Ramat Efal 52960 Printed in Israel Mira Glass Together or Apart The Kibbutz and the Community Neighborhood Yad Tabenkin Research and Documentation Center of the Kibbutz Movement Mira Glass Together or Apart The Kibbutz and the Community Neighborhood האם המכונה הקהילתית אכן מעניקה סיכוי והזדמנות לפתרון בעיות שהחריפו בעקבות משבר הקיבוצים , או שמא טמון בהן איום להמשך קיומו של הקיבוץ כיישוב ייחודי ? מהם הגורמים והניעו קיבוצים להקים בקרבתן שכונה ? מה היו  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית