נספחים

נספח ו החלטה 737 של מועצת מקרקעי ישראל מס' החלטה : 737 תאריך : 7 / ו 2 / ו 995 ו הנדון : הרחבות למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים , כפר שתופי , מושב שתופי , קבוץ , או אגודה שתופית חקלאית מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל , התש 960-ך " ו , החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום כ " ד בכסלו התשנ 17 ) ו" בדצמבר ( 1995 כדלקמן ו . 1 מספר המגרשים א ) מספר המגרשים למגורים בכל ישוב , במסגרת ההרחבה , יהיה עד למספר הנחלות המאושר על פי התכנון לישוב , בתוספת של עד 15 % ( חמישה עשר אחוזים ) ממספר הנחלות המתוכננות ( להלן - ההרחבה . ( אגודה שתופית חקלאית שאינה מהווה ישוב נפרד ונמצאת בתחום מועצה מקומית , שמוחכרת לה משבצת בתנאי נחלה , תחשב ישוב לצורך החלטה זו . ב ) לישובים באזורי עדיפות לאומית תינתן אפשרות להרחבה גם מעבר לאמור לעיל . הרשאה כאמור בסעיף זה טעונה אישור ועדת המשנה של המועצה . ג ) בישובי ההר הגבוה , ברום טופוגרפי של למעלה מ 400 מ' מעל פני הים , אשר מספר הנחלות המתוכנן בהם קטן מ , 70 ואינם באזור עדיפות לאומית , תתאפשר הרחבה בהיקף של 80 מגרשי בנייה ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית