ההבדלים בין דגמי יחסי הגומלין - הסברים אפשריים

מא » 0 נ > רקע א . הרכב אוכלוסיית השכונה לכאורה , סיכויי ההשתלבות של השכונה במרקם הקהילה הקיבוצית אמורים להיות טובים יותר כאשר התושבים הם בני הקיבוץ עצמו , או עוזבי קיבוצים אחרים , ולא תושבי ערים . היו קיבוצים ( חמנית , מרווה ) שאכן העדיפו מתחילה קליטה של בנים , ואחרים שלא ייעדו את השכונה לבני המקום דווקא . לא תמיד היו השיקולים של הקיבוץ עצמו בלבד , ולעתים נסיבות חיצוניות או מעורבות של גופים חיצוניים הם שהשפיעו על הרכב אוכלוסיית היעד העיקרית של השכונה או לפחות על קבוצת המשתכנים הראשונה . ביסמין למשל , מחירי הבתים היו יקרים למדי ולכן היה צפוי שרוב רוכשי הבתים בשכונה לא יהיו בני הקיבוץ . במרווה לעומת זאת , המימון הממשלתי המסיבי של תשתיות אפשר להוזיל מאוד את מחירי הבתים וכך נוצרה ההזדמנות לבני הקיבוץ להיות המשתכנים הראשונים בשכונה . בנופר , המשפחות הראשונות שהביעו עניין ורצון להתגורר בשכונה היו משפחות של אנשי חינוך מוכרים מן האזור . גם אם הקיבוץ התכוון מתחילה לקלוט משפחות צעירות , הוא מצא עצמו מתפשר על הגיל ונאות לקבל משפחות מבוגרות יותר כדי לקלוט אנשים המעוניינים בחיי קהילה ובמעורבות קהי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית