כלי המחקר

לצורך המחקר נבחרה שיטת מחקר השדה האיכותני qualitative ) . ( research כלי המחקר המרכזי היה ראיונות אישיים . בארבעת הקיבוצים הראשונים נערכו 34 ראיונות עם חבתם , עם ממלאי תפקידים מרכזיים ועם תושבים בשכונות הקהילתיות , קצתם כבר גרו בשכונה וקצתם היו אמורים לעבור אליה עם סיום הבנייה . עוד שישה ראיונות נערכו בקיבוצים האחרים . בנוסף לכך רואיינו גם ממלאי תפקידים במערכות האזוריות ומלווים חברתיים שהיה להם קשר עם קיבוצי המחקר . כל הראיונות התנהלו כשיחה פתוחה . הנושאים הועלו ברובם מפי המרואיינים עצמם ובחלקם גם על ידי מחברת המחקר שערכה את הראיונות . מניתוח תוכנם של הראיונות הראשונים עלו הנושאים המרכזיים ומתוכם התחדדו הקטגוריות שהנחו את הראיונות בהמשך . המשתנים גובשו תוך כדי הראיונות ובהמשך נוסחו גם השאלות המרכזיות . כלי מחקר נוסף היה תצפית בתהליך חברתי לגיבוש הסכמות שהתקיים בקיבוץ איריס ערב כניסת המשתכנים לבתיהם החדשים . התהליך כלל שיחות הכנה אחדות ואחריהן ארבעה מפגשים עם כ 30-25 משתתפים , בהם חברי קיבוץ ומשתכנים בהרחבה החדשה . בנוסף לתצפית ולראיונות , נעשה שימוש גם בחומר כתוב : ארכיונים של קיבוצי ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית