מחקרים

אביב"י יוסף , "כתבי האר"י באיטליה עד שנת , "פ"ש עלי ספר יא ( תשמ , ( ד" עמ' . 123–91 , — "היסטוריה צורך גבוה , " ספר היובל לרב ברויאר , ירושלים תשנ"ב , חלק ב , עמ' . 771–709 , — "מקור האורות , " צהר א ( תש , ( ס" עמ' . 111–93 אופז אביבה , " עיון ב'שבועת אמונים , ' מתוך הסימבוליקה הקבלית הטמונה ביצירה , " עלי שיח י–יא , ( 1981 ) עמ' , 100–89 יב–יד , ( 1982 ) עמ' . 208–199 אופיר דליה , אינטרטקסטואליות כתופעה ברומן של שלהי המאה ה , 20 עבודה לשם קבלת תואר מוסמך , אוניברסיטת בר אילן , תשנ"ב . אורבך אפרים , " שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו – מקורות ופירוש , " לעגנון ש"י , ירושלים , 1959 עמ' . 25–9 אורון קושניר מיכל , " סמלים ומוטיבים קבליים בסיפור ' עידו ועינם' לש"י עגנון , " בסמינר ( שנתון סמינר הקיבוצים , ( תל אביב תשל"ז , עמ' . 172–160 אידל משה , " בין קבלת ירושלים לקבלת סרוק , " שלם 1 ( ספר שישי , ( ירושלים תשנ"ב , עמ' . 173–165 , — החסידות : בין אקסטזה למאגיה , ירושלים ותל אביב תשס . א" איש שלום בנימין , הרב קוק , בין רציונליזם למיסטיקה , תל אביב תש"ן . אלבג רוחמה , היסוד הדתי כגורם מעצב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן