תוכן העניינים

עם הספר 11 פתח דבר 13 שער א מעצמו על עצמו " סוד נשמתי" – מרכזיותה של הקבלה בחייו של עגנון 17 קשריו של עגנון עם חוקרי קבלה ועם מקובלים 17 יחסו רב הפנים של עגנון לקבלה 27 ידיעותיו של עגנון בקבלה 35 הקבלה בתודעת האני המספר 43 אופים של המקורות הקבליים 50 המיתוסים האישיים של ש"י עגנון 55 המיתוסים של ט' באב ול"ג בעומר ; 56 מיתוס מדרשי שמות ; 63 מיתוס גלגולי נשמת עגנון בארץ ישראל ; 82 מיתוס גילוח הזקן 83 שער ב ספר ספירה וספרות חלק א היסוד הקבלי ככלי ספרותי בידי עגנון פרק ראשון : הספירה הקבלית כציר מכונן וכצופן ליצירה שלמה 83 ר' יוסף גיבור קורות בתינו ומשפחתו 94 כתבי משפחת עגנון ; 96 " המיתוס שרקם לנשמתו" כהשראה לכתיבת הספר 99 יסודות קבליים משיחיים בקורות בתינו 104 משיח בן יוסף – חיים ומוות – החמצת הגאולה ; 105 ספירת " יסוד" אצל ר' יוסף ) 1 ( וצאצאיו ; 114 קורות חייהם של ר' יוסף ) 2 ( ובניו ; 118 תקוות משיחיות נכזבות 137 לאה גיבורת "לפנים מן החומה" 148 עגנון והעיר העתיקה ; 149 מכתיבה שלא מדעת אל כתיבה מדעת ; 150 מקומו של הסמל בהבנת היצירה ; 155 הרובד הקבלי של הסיפור 158 פרק שני : הקבלה כבסיס ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן