טבלה 1 נתונים של אירועי פיגועי מיקוח ואירועי חטיפה שבוצעו בידי ארגוני טרור פלסטיניים בשנים ‭,1994–1968‬ כנגד חיילים ואזרחים ישראליים המקור: בן־ישראל )לעיל הערה ‭,)12‬ עמ' ‭147–45‬