1. הטבע "הפנימי" של הסכסוכים

מאפיין מרכזי מאוד של הגאט"ט היה אתוס ההפניה הפנימית , ואפילו הקהילתני שלו , שניתן להסבירו במונחים קונסטרוקטיביסטיים . הגאט"ט הצליח ליצור בידוד יחסי מהעולם "החיצון" של יחסים בין לאומיים וביסס בין העוסקים בו סביבה סגורה הסובבת סביב מערכת ערכים נורמטיביים משותפים ( של סחר חופשי ) ושאיפות 17 ראו למשל , לעיל הערה , 3 סעיפים 1 . 2 , 11 אכן , על פי הערכה מוסמכת במיוחד , באמצע שנות החמישים עבר הליך יישוב הסכסוכים של גאט"ט את השינוי הדרמטי הראשון של יורידיזציה . במקום "קבוצת עבודה" המורכבת מנציגים ממשלתיים , הפנו את הסכסוך ל"פנל" של מומחי סחר , הפועלים מתוקף סמכותם , ולא כנציגים של ממשלות מסוימות . התפתחות זאת בישרה מעבר מאווירה של "משא ומתן" להליכים "שיפוטיים" בטיפול בסכסוכי סחר . פורסם ב : J . H . Jackson . The World Trading System ( Cambridge , 2 ed ., 1997 ) 115-1 16 18 ראו : , Hudec et al לעיל הערה , 13 בעמודים . 8-7 19 ראו באופן כללי : R . E . Hudec "The GATT Legal System : A Diplomat ' s Jurisprudence" 4 J . . World Trade L . ( 1970 ) 615 , 615-616 ; Reich , loc . cit . 20 להבנה כוללת של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן