3. פתרונות ביניים עד לתיקון החקיקה

ככלל יש לפרש את החוק הישראלי באופן העולה בקנה אחד עם הוראות ההסכמים 205 הבין לאומיים . "חזקה היא שכל חוק תכליתו היא להגשים את המשפט הבינלאומי 203 ראו אצל אי רייך "גלובליזציה ומשפט" מחקרי משפט יז ( תשס , ( 2001-ב" בעמי 59 ( להלן : חיך , גלובליזציה ומשפט . ( בהסכמי WT 0 n נאמר במפורש כי על כל מדינה להתאים את חקיקתה , חקיקת המשנה שלה וההליכים המנהליים בהתאם לאמור בהסכמים . ראו סעיף xv 1 ( 4 ) של Agreement Establishing the World Trade Organization ^ ( ניתן להוריד . ( http : // wAW . wto . org / eng hsh / docs _ e / legc 1 l _ e / 04-wto . pdf-. r \ y \ m 1 204 מדינת ישראל אינה nrir בביצוע התאמות של החקיקה המדינתית להוראות הסכמי ארגון הסחר העולמי . אם ניטול , למשל , את ההוראות הדנות בהטלת היטל היצף , נגלה כי מאז 1995 ועד עצם היום הזה מדינת ישראל שוקדת על התאמת חוק היטלי סחר להוראות הסכם ההיצף והסכם הסובסידיות של ארגון הסחר העולמי , ללא כל תוצאות מעשיות בשלב הזה . המחבר היה שותף להכנת הצעת חוק לתיקון חוק היטלי סחר . הדיונים נמשכים למעלה - משבע שנים , ורק לאחרונה התגבשה הצעת חוק שהוגשה לשול...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן