3. עמדת מדינת ישראל כפי שהוצגה לוועדת צעדי בטחה של ה-WTO

סעיף 2 . 6 ו להסכם הבטחה מורה למחנות החברות בארגון w'ro n לעדכן מיד את ועדת צעדי הבטחה , ( Committe on Safeguards ) על אודות החוקים , התקנות , והנהלים האדמיניסטרטיביים הנוגעים בצעדי הבטחה , ועל אודות כל שינוי שנעשה לגביהם . ביום 5 . 7 . 1995 הודיעה מדינת ישראל לוועדת צעדי הבטחה Committe on ) , ( Safeguards בהתאם להוראת סעיף 12 . 6 שלעיל , כי היא עורכת בדיקה של הסעיפים 122 סעיף ) 2 ד ) לחוק קובע כי "תקפו של צו המטיל היטל בטחה יהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים , אולם רשאי השר לחזור ולהטיל את ההיטל , או להאריך תקפו של צו , כל עוד הוא דרוש למטרה מהמטרות המפורטות בסעיף קטן ( א ) . ' 23 ו הרלוונטיים בחוק היטלי סחר על מנת לוודא את התאמתם להסכמי ה כת . \ ¥ ' מדינת ישראל צירפה לאותה הודעה עותק של חוק היטלי סחר כנוסחו אז . ' התגובות לא איחרו לבוא . ארבע מדינות — אוסטרליה , יפן , דרום קוריאה וארצות הברית — קראו היטב את האמור בחוק היטלי סחר לגבי היטל בטחה , ועמדו על הפער העצום שבין החוק לבין הוראות סעיף xix והסכם הבטחה . הם הפנו את שאלותיהן למדינת ישראל , והיא השיבה עליהן . לפנינו מסמך חשוב ומאלף ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן