1. משטר צעדי החירום להגנה על התעשייה המקומית במסגרת הסכם GATT 1947

כאמור , בפעם הראשונה במסגרת הסכם רב צדדי , הסדיר הסכם גאט"ט מתן הקלות מכסיות , ( concessions ) כבילת מכסים , ואיסור הגבלות כמותיות על היבוא . צעד משמעותי זה חייב היה להיות מלווה במעין "שסתום ביטחון" העומד לרשותן כמשמעותו באותה פקודה , " בסעיף 59 לחוק : "הוראות חוק מסים עקיפים ( מס ששולם ביתר או בחסר ) התשכ ' יח968- ו יחולו על היטל לפי חוק זה , " ובסעיף 60 לחוק : "הוראות חוק המסים ( קנס פיגורים ) תשמ980-א" ו יחולו על היטל לפי חוק זה כאילו הוטל לפי חוק מס כמשמעותו בחוק האמור . '' 43 חישוב מיוחד נקבע בצווים בתור "ההפרש בין המחיר שמחזיק טובין יכול היה להשיג בעד הטובין בשוק הפתוח במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון , לבין המחיר שעלו לו הטובין בתוספת הוצאה וריווח סבירים . " לגבי מוצרי מזון בעלי מרכיבים חקלאיים נקבע החישוב המיוחד לפי "ההפרש בין העלויות של המרכיבים החקלאיים במוצרי מזון מיובאים לעומת עלותם במוצרי מזון מייצור מקומי . " ראו צו היטלי סחר ( היטל בטחה על יבוא טובין - הגנה על הייצור המקומי , ( תשנ 99 ו-ב" ו , ק"ת שיעורי מק 830 ח" א , עמי 38 סג , וכן צו היטלי סתר ( היטל בטחה על יבוא טובין ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן