2. היטל בטחה להגנה על הייצור המקומי מפני יבוא מתחרה: רקע כללי ומבט אל ההיסטוריה החקיקתית

( א ) המסגרת החקיקתית המקור החקיקתי להטלת היטל בטחה להגנה על הייצור המקומי מפני יבוא מתחרה הנו סעיף ) 2 אא ( 3 לחוק היטלי סחר . סעיף זה קובע כדלהלן : השר , ולענין פסקאות ( 6 ) , ( 2 ) , ( ו ) ו - ( 7 ) ביחד עם שר האוצר , רשאי להטיל בצו היטל על יבוא טובין לישראל , על יצוא טובין מישראל , על החזקתם של טובין או על מתן שירותים ( בחוק זה — היטל בטחה , ( אם לדעתו ההיטל דרוש לאחת או יותר ממטרות אלה כפי שיפרט בצו : ( 3 ) הגנה על ייצור מקומי מפני נזק ממשי שנגרם או עלול להיגרם על ידי יבוא מתחרה , בהתחשב בתועלת למשק הנובעת מהיבוא ; לענין זה , "נזק ממשי" - אף כתוצאה מהפרשי עלויות של מרכיבים חקלאיים במוצרי מזון מיובאים לעומת עלותם במוצרי מזון מייצור מקומי . על פי סעיף זה , שר התמ"ת רשאי להטיל היטל בטחה על טובין מיובאים , לשם הגנה על הייצור המקומי מפני נזקים הנגרמים על ידי יבוא מתחרה . ומכאן שמו של ההיטל : היטל בטחה להגנה על הייצור המקומי מפני יבוא מתחרה . היטל זה הנו אחד מתשעה סוגים שונים של היטל בטחה המנויים בסעיף ) 2 א ) לחוק ; 141 ראו עוד בבג 7685 / 00 ץ" טל דז / תעשיות ( 1979 ) נע"מ ואחי ני שר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן