1. האיחוד האירופי

האיחוד האירופי הוא בבחינת sui generis בנוף המשפט הבין לאומי . אין הוא גוף בין ממשלתי ( intergovernmentl ) מסורתי או גוף על לאומי ( supranational ) צרוף . האיחוד האירופי מהווה ניסיון ייחודי ומרתק מצדם של עמים בעלי היסטוריה ארוכה של עימותים ומסורות תרבותיות , לשוניות , משפטיות וכלכליות שונות , לפעול בשיתוף פעולה הדוק תחת משטר משפטי נפרד ובעל משקל נורמטיבי עליון . 109 לעיל הערה . 23 110 סעיף 2 . 2 . 1 להסכם . לניתוח ראו : I . Van Bael & J-F . Bellis Ami-Dumping and other Trade . Protection Lawsof the EC ( CCH Europe , Bicester , 3 " * ed ., 1996 ) 29-31 111 ראו , Van Bael & Bellis .- שם , בעמי . 27 rd 112 לסקירה כללית של האיחוד האירופי ראו S . Weatherill & P . Beaumont EU Law ( London , 3 .- ; ed ., 1 999 ) לניתוח מעמיק יותר , ראו : GF . Mancini "The Making of a Constitution for Europe" 26 Common Market Law Review ( 1989 ) 595 ; J . H . H . Weiler "The Transformation of Europe' 100 YaleLawJournal (\ 99 \) 2403 ; G . F . Mancini & D . T . Keeling "Democracy and the European Court of Justi...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן