3. המשטר הרב־צדדי של ה-WTO/GATT

( א ) הקדמה 43 תופעת הגלובליזציה הצרה את מרחב התמרון של מדינת הריבון בתחום ההסדרה הכלכלית הבין לאומית . קביעה זו יפה אף לענייננו . החוקים הלאומיים כנגד יבוא בהיצף 39 לעניין הזיקה בין מיתון כלכלי לבין העלייה בדרישה להגנה מפני תחרות זרה ראו : B . Balassa "The . 'New Protectionism' and the International Economy "\ 2 Journalof World 7 racfe ( 1978 ) 409 40 לניתוח מגמה זו ראו : G . Horlick "How the GATT Became Protectionist : An Analysis of the . Uruguay Round Draft Final Antidumping Code" 27 ( 5 ) Journal of World Trade ( 1 993 ) 5 , 6 41 ראו : J . Kempton , P . Holmes and Stevenson , C . Stevenson "Globalization of Anti-Dumping and the EU " , Sussex European Institute Working Paper No . 32 ( Sussex European Institute , ; Brighton 1999 ) 5-6 אחה נמוך בהרבה כפוף להיטלי היצף . כך למשל , , Muller e / al לעיל הערה , 35 בעמי , 5 מציינים כי בשנת 1996 הוטלו היטלי היצף על 0 . 6 ו % בלבד מסך נפח הייבוא לקהילה האירופית . 42 להשוואה ראו : הדוח השנתי של ארגון הסחר העולמי משנת , 2002 לעיל הערה , 38 בעמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן