ז. סיכום

מאמר זה לא עסק בדין הרצוי בעולם אידאלי . על כך יש ספרות ענפה , והקול המרכזי העולה מניתוחם של רוב הכלכלנים הוא שיש לבטל את דיני מניעת יבוא בהיצף ויבוא 00 ו לעיל הערה . 95 101 בלשון המקור : " ... a panel should make an objective assessment of the matter before it , including an objective assessment of the facts of the case and the applicability of and . conformity with the relevant covered agreements " 102 ראו החלטת הפנל בעניין : United States : Imposition of countervailing duties on certain hot-rolled lead & bismuth carbon steel products originating from the United Kingdom , , WT / DS 138 / R והחלטת ערכאת הערעורים באותו שם , שסימנו : . WT / DS 138 / AB / R ארצות הברית , שטענה באותו עניין לתחולת סטנדרט זהה , הסתמכה על הצהרת שרים בעניין יישוב סכסוכים המכירה בצורך של יישוב עקבי של סכסוכים הנובעים מאמצעים בתחום היטלי היצף והיטלים משווים ( מובאת בעמי Resultsof the UruguayRound ^ vy 453 לעיל הערה ו , ( וכן על החלטת שרים בנושא בחינה מחדש של סעיף 17 . 6 של הסכם ההיצף כעבור שלוש שנים מיום חתימתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן