8. רפורמה בהסכם ההיצף והסכם הסובסידיות לקחים מן הניסיון הישראלי אריה רייך