מאפייני הייבוא המקביל של תרופות לישראל

בהתאם להמלצות ועדת שמר , תקנות הרוקחים קובעות שורה של הוראות שמטרתן להבטיח את בטיחות התרופות לשימוש , ומעקב אחר שרשרת השיווק של התרופות עד הגיען לארץ . מקורן של התרופות המיובאות בייבוא מקביל לישראל , רובן ככולן , הוא ממדינות מפותחות . עובדה זו סותרת את הנחות היסוד של המתנגדים לייבוא מקביל 239 ראו : בג 6230 / 95 ץ" דייר אחמר טיבי ני ממשלת ישראל ואחי ( לא פורסם ;( בג 63 ו 7 / 95 ץ" פרסקו מוצרי נפט בע"מ ני שר הביטחון ואת ; פ"ד נב . 170 ( 4 ) 240 כפי שהוסבר לעיל , נושא הייבוא המקביל של תרופות למדינת ישראל מוסדר בעיקרו בתקנות שאומצו לאחר שתוקנה פקודת הרוקחים באופן שמסמיך את השר לתקן תקנות כאלה . אי רייך סבור ( ואנו מסכימים ) כי בהיעדר הוראה אחרת משתמעת , חזקה על המחוקק הראשי שכאשר הסמיך את מחוקק המשנה להתקין תקנות , הסמיך אותו לעשות כן בהתאם למשפט הבין לאומי ולא תוך הפרתו ( ראו : אי רייך "גלובליזציה ומשפט : השפעת המשפט הבין לאומי על המשפט המסחרי בישראל ביובל הבא" מחקרי משפט יז [ תשס"ב ] , 17 בעמי . ( 68 יש לציין , שלאחר שדחה בית המשפט את הטענה בהיותה מסתמכת על הדין הבין לאומי ההסכמי בלבד , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן