המישור המשפטי

מדינת ישראל , בהיותה חברה בארגון הסחר העולמי , מחויבת בהוראות הסכם . TRIPS 99 ו ישראל נמנית על קבוצת המדינות המחויבות בהסכם החל מיום . 1 . 1 . 2000 לקראת מועד זה נדרשה ישראל להתאים את החקיקה שלה להוראות הסכם . TRIPS מרבית תיקוני החקיקה התקבלו במסגרת החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני ( התאמה להוראות הסכם 2 הטריפס , ( התש °° , 1999-ס" שנכנס לתוקפו עם תחילת תוקפו של הסכם TRIPS ביחס 199 לעיל הערה . 93 '' ס 200 ח ו ) ו 72 תש"ס ) . 41 201 לישראל . תיקון החקיקה הרלוונטי לענייננו התקבל כבר בשנת , 1998 שאז תוקנה ההגדרה ל"ניצול אמצאה" שבסעיף ו לחוק הפטנטים . בהגדרה הקודמת "ניצול אמצאה" היה "כל שימוש באמצאה , לרבות ייצור , שיווק או הפקת הנאה ממנה בדרך אחרת . " ... ההגדרה החדשה קבעה רשימה סגורה של פעולות שהן בגדר "ניצול אמצאה ... " : " ייצור , שימוש , הצעה למכירה , מכירה או ייבוא לצורך אחת מהפעולות האמורות " ... [ ההדגשה שלי . [ נ"ג - בכך הותאם נוסח ההגדרה בחוק הפטנטים הישראלי לנוסח סעיף 204 203 ( 1 ) 28 להסכם . TRIPS בהיעדר התייחסות בחוק הפטנטים הישראלי לשאלת המיצוי , ניתן יהיה לנסות לטעון כי ההגדרה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן